Regulamin

Regulamin Sklepu languageextreme.pl

§1.

Definicje

1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki zakupu kursów językowych, organizowanych przez Sprzedawcę.

2. Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

a. Dane niedozwolone – oznaczają wszelkie treści zakazane przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego i międzynarodowego, w szczególności treści pornograficzne, treści związane z propagowaniem przemocy i nienawiści, a także treści powszechnie uznawane za obraźliwie, obrażające uczucia religijne, naruszające prawa autorskie lub prawa innych osób, których udostępnianie jest niedozwolone.

b. Klient – oznacza osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.

c. Kodeks cywilny – oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

d. Konsument – oznacza Klienta będącego osobą fizyczną, zawierającą ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

e. Kurs– oznacza kurs językowy organizowany przez Sprzedawcę.

f. Materiały edukacyjne– oznaczają wszelkie materiały edukacyjne przekazane przez Sprzedawcę podczas przeprowadzania Kursu.

g. Test końcowy – oznacza test przeprowadzony przez nauczyciela przed zakończeniem Kursu w celu zweryfikowania postępów, w formie uzgodnionej wcześniej z Uczestnikiem.

h. Raport – oznacza podsumowanie wyników Testu końcowego oraz informację na temat poziomu zaawansowania umiejętności językowych Uczestnika po zrealizowaniu Kursu.

i. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin, dostępny pod adresem: https://languageextreme.pl/regulamin.

j. RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

k. Sklep – oznacza sklep internetowy działający pod adresem https://languageextreme.pl/.

l. Sprzedawca – oznacza Martę Aleksandrowicz-Wojtyna działającą pod firmą Language Extreme Marta Aleksandrowicz-Wojtyna, ul. A. Lendziona 16/5, 80-264 Gdańsk, posiadającą NIP 5783055013.

m. Uczestnik – oznacza osobę fizyczną, wskazanego przez Klienta, faktycznie uczestniczącego w Kursie.

n. Umowa – oznacza umowę zawartą pomiędzy Klientem a Sprzedawcą na podstawie Regulaminu.

o. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – oznacza ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

p. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych – oznacza ustawę z dnia 4 lipca 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§2.

Postanowienia wstępne

1. Za pośrednictwem Sklepu Sprzedawca zapewnia Klientowi możliwość zawarcia Umowy o przeprowadzenie Kursu językowego, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz w ofercie udostępnionej w Sklepie.

2. Do korzystania ze Sklepu jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta. Wystarczające są:

a. urządzenie umożliwiające połączenie z siecią Internet i wyświetlanie danych (o parametrach dostosowanych do współcześnie używanych technologii),

b. połączenie z siecią Internet (o przepustowości łącza nie mniejszej niż 20 Mbit/s), oraz posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail),

c. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML. Przeglądarki obsługujące Serwis to: Firefox, Chrome, Safari, Microsoft Edge, Opera, w najnowszej dostępnej wersji,

d. przeglądarka plików .pdf,

e. posiadanie aktywnego adresu e-mail.

3. Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie Danych niedozwolonych, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie.

4. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za nieprawidłowości w świadczeniu usług powstałe w związku z niespełnieniem przez Klienta ww. wymogów.

5. Zgodnie z brzmieniem art. 6 ust. 1 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną Sprzedawca informuje, że korzystanie przez Klienta ze Sklepu może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet, w związku z czym rekomenduje, aby Klient nie używał komputera oraz jakiegokolwiek innego urządzenia pozwalającego na korzystanie z usług niezabezpieczonych przed dostępem osób niepowołanych. 6. Sprzedawca prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Sklepu, w celu zapewnienia poprawności jego działania, w związku z czym zastrzega możliwość wystąpienia przerw w zapewnieniu dostępności do Sklepu. Przerwy w dostępie do Sklepu mogą być spowodowane aktualizowaniem Sklepu lub usunięciem ewentualnych nieprawidłowości w jego działaniu. Sprzedawca będzie podejmować wszelkie starania, aby terminy przerw były możliwie najmniej uciążliwe dla Klienta.

§3.

Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Za pośrednictwem Sklepu Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta usługi drogą elektroniczną.

2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Klienta przez Sprzedawcę jest umożliwienie Klientowi złożenia zamówienia w Sklepie prowadzącego do zawarcia ze Sprzedawcą Umowy na realizację Kursu. Złożenie zamówienia możliwe jest bez konieczności posiadania konta w Sklepie.

3. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Klienta nieodpłatnie. Odpłatna jest natomiast Umowa o przeprowadzenie Kursu zawierana za pośrednictwem Sklepu.

4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

§4.

Złożenie zamówienia

1. Klient nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.

2. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.

3. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia po uprzednim dodaniu do koszyka interesującego Klienta wybranego pakietu Kursu. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Na etapie składania zamówienia następuje również wybór metody i sposobu płatności za zamówienie. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Klient powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Regulaminu, Klient może skontaktować się ze Sprzedawcą.

4. Proces składania zamówienia kończy kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie. Kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie stanowi oświadczenie woli Klienta prowadzące do zawarcia ze Sprzedawcą Umowy.

5. Jeżeli Klient wybrał przy składaniu zamówienia płatność on-line, po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie zostanie przekierowany do bramki płatności obsługiwanej przez zewnętrznego operatora płatności celem dokonania płatności za zamówienie.

6. W formularzu zamówienia Klient musi podać prawdziwe dane osobowe. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Klient podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedającego co do ich poprawności.

8. Klient oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 7 powyżej.

9. Warunkiem koniecznym do zawarcia Umowy zakupu Kursu jest zapoznanie się przez Klienta z treścią Regulaminu oraz jego akceptacja, wybranie Kursu z oferty oraz dokonanie zapłaty wynagrodzenia za wybrany Kurs.

10. Umowa pomiędzy Klientem a Sprzedawcą na zakup Kursu zostaje zawarta w momencie uznania na rachunku bankowym Sprzedawcy należności za wybrany przez Klienta Kurs.

11. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie. Potwierdzenie otrzymania zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

12. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca może prosić Klienta o uzupełnienie informacji niezbędnych do identyfikacji Uczestnika Kursu lub innych informacji niezbędnych do realizacji Kursu, w tym w szczególności imienia i nazwiska Uczestnika oraz jego adresu e-mail, na który przesyłane będą informacje i komunikaty związane z Kursem.

13. Klient nie może przenieść na osobę trzecią praw ani obowiązków związanych z Umową bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.

§5.

Płatność

1. Dostępne metody płatności za zamówiony Kurs opisane są na stronie Sklepu oraz prezentowane są Klientowi na etapie składania zamówienia.

2. Płatności elektroniczne, w tym płatności kartą płatniczą, obsługiwane są przez EasyCart.

3. Jeżeli Klient poprosił o wystawienie faktury, zostanie ona doręczona Klientowi drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

4. Klient przyjmuje do wiadomości, że Sprzedawca nie jest podmiotem odpowiedzialnym za transakcje płatnicze (przekazywanie i/lub przyjmowanie płatności) i nie posiada kontroli w stosunku do płatności ani nie jest właścicielem systemu płatności. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu wyżej wymienionego systemu płatniczego.

5. W przypadku pytań lub incydentów dotyczących płatności Klient zobowiązany jest do kontaktu bezpośrednio z podmiotem realizującym płatności.

6. Nieobecność Uczestnika na zajęciach nie uprawnia Klienta do żądania obniżenia opłaty za udział w Kursie.

§6.

Odstąpienie od Umowy

1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od daty jej zawarcia. W celu zachowania terminu do odstąpienia od Umowy wystarczy, aby Konsument przed upływem ww. terminu przesłał na adres Sprzedawcy informację o odstąpieniu.

2. Prawo do odstąpienia od Umowy na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie oraz wynikających z ustawy o prawach konsumenta przysługuje również osobie fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

3. Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za jego wyraźną zgodą przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy, tj. z chwilą rozpoczęcia Kursu.

4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, należy poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: kontakt@languageextreme.pl.

5. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy wystarczy, aby Konsument oraz osoba wskazana w ust. 2 wysłała informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

6. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy, z zastrzeżeniem ust. 7. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.

7. Jeżeli Konsument zażądał rozpoczęcia świadczenia Kursu przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, kwota zwrotu, o której mowa powyżej, jest pomniejszana o kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy.

8. Postanowienia niniejszego paragrafu odnoszące się do Konsumentów mają odpowiednie zastosowanie do osób wskazanych w ust. 2.

§7.

Zasady realizacji Kursu

1. Realizacja zamówienia dotyczącego Kursu następuje poprzez zapewnienie Uczestnikowi wskazanemu przez Klienta możliwość wzięcia udziału w zajęciach online w zakresie wskazanym w zakupionym przez Klienta pakiecie Kursu.

2. Po złożeniu zamówienia dotyczącego Kursu Sprzedawca skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia szczegółów przeprowadzenia Kursu, w szczególności terminu jego rozpoczęcia oraz terminu przeprowadzenia testu poziomującego.

3. Dokonując zakupu Kursu Klient ma prawo wskazać osobę, która weźmie udział w Kursie. W takiej sytuacji, Klient zobowiązany jest przekazać dane Uczestnika Kursu w ciągu 2 dni od zawarcia Umowy. Klient może zmienić dane Uczestnika Kursu najpóźniej na 14 przed terminem rozpoczęcia Kursu. Nie jest możliwa realizacja Kursu przez kilku Uczestników ani zmiana Uczestnika w trakcie trwania Kursu.

4. Przekazanie danych Uczestnika Kursu jest jednoznaczne z oświadczeniem, że Klient jest uprawniony do przekazania tych danych oraz poinformował o tym fakcie Uczestnika Kursu.

5. Kurs jest realizowany w wymiarze i zakresie wskazanym w zakupionym przez Klienta pakiecie Kursu.

6. W ramach realizacji Kursu Sprzedawca zobowiązuje się, w zależności od zakresu pakietu zakupionego przez Klienta:

a. przeprowadzić w trakcie trwania Kursu lekcje online, w wymiarze wynikającym z zakupionego przez Klienta pakietu Kursu,

b. przekazać Materiały edukacyjne,

c. przeprowadzić Kurs oraz poszczególne jego elementy na adekwatnym poziomie merytorycznym, z zachowaniem należytej profesjonalnej staranności,

d. wystawić Uczestnikowi certyfikat udziału w Kursie,

e. przeprowadzić Test końcowy sprawdzający poziom wiedzy po zakończeniu Kursu, potwierdzony Raportem (dotyczy opcji zakupu Kursu trzymiesięcznego lub półrocznego),

f. zapewnić w trakcie trwania Kursu raz w miesiącu możliwość dodatkowych konsultacji z nauczycielem, w zakresie ustalonym przez Uczestnika oraz w terminie uzgodnionym z Uczestnikiem (dotyczy opcji zakupu Kursu rocznego).

7. Przed rozpoczęciem Kursu może istnieć konieczność przekazania Sprzedawcy dodatkowych informacji, o które Sprzedawca poprosi za pośrednictwem poczty elektronicznej.

8. Terminy poszczególnych zajęć ustalane są wspólnie przez Sprzedawcę i Klienta lub Uczestnika po zawarciu Umowy.

9. Link do zajęć będzie przesyłany Uczestnikowi przed terminem zajęć, z odpowiednim wyprzedzeniem.

10. Zajęcia będą przeprowadzane na jednej z wybranych platform (MS Teams, Google Meet, Skype, Zoom, itp.). Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie co najmniej bezpłatnego konta na platformie, przy czym adres e-mail podany przy rejestracji na platformie powinien być zgodny z adresem e-mail Uczestnika, podanym przez Klienta po zawarciu Umowy.

11. Jeżeli Klient będzie zainteresowany rozpoczęciem Kursu przed upływem 14 dni od dnia zawarcia Umowy, Sprzedawca zwróci się do takiego Klienta o wyrażenie zgody na rozpoczęcie świadczenia usług przed upływem terminu odstąpienia od Umowy. Udzielenie takiej zgody jest warunkiem umożliwienia udziału w Kursie przed upływem terminu odstąpienia od Umowy.

12. W przypadku konieczności zmiany terminu zajęć, istnieje taka możliwość, z tym zastrzeżeniem, że Klient musi powiadomić Sprzedawcę o zmianie terminu nie później niż do godziny 15:00 dnia poprzedzającego zajęcia na adres: kontakt@languageextreme.pl. Klient może dokonać zmiany maksymalnie 10% zaplanowanych w Kursie godzin zajęć. Wykupione godziny Kursu muszą zostać wykorzystane w ciągu 10 miesięcy od dnia zawarcia Umowy.

13. Niewykorzystanie przez Klienta (Uczestnika) wykupionego pakietu Kursu (godzin) w okresie, o którym mowa w ust. 12 za wyjątkiem sytuacji, w której Klient skutecznie odstąpił od Umowy albo doszło do rozwiązania Umowy za porozumieniem stron, nie uprawnia Klienta do zwrotu wynagrodzenia zapłaconego Sprzedawcy za zakupiony Kurs.

14. Zajęcia realizowane są zawsze w wariancie 60-minutowym lub 90-minutowym, w zależności od wybranego pakietu Kursu. Oznacza to, że Klient nie może dzielić wykupionej jednostki zajęć na więcej niż jedno spotkanie ze Sprzedawcą. Jeżeli zajęcia trwają mniej niż 60 lub 90 minut ze względu na okoliczności leżące po stronie Klienta, niewykorzystany czas zajęć przepada.

15. Uczestnik może zostać poproszony przez Sprzedawcę po zakończeniu Kursu o wypełnienie testu lub ankiety w formie pisemnej, której celem będzie ocena organizacji, metodyki Kursu/Materiałów edukacyjnych oraz trenera lub trenerów prowadzących Kurs. Dane te będą zbierane przez Sprzedawcę wyłącznie w celach informacyjnych.

16. W przypadku stwierdzenia, że Klient lub Uczestnik dopuszcza się działań zabronionych prawem lub Regulaminem, albo naruszających zasady współżycia społecznego lub godzących w usprawiedliwiony interes Sprzedawcy, a w szczególności jego dobre imię, Sprzedawca może podjąć wszelkie prawem dozwolone działania, w tym ograniczyć możliwość korzystania przez Uczestnika z Kursu.

17. Wypowiedzenie udziału w Kursie jest możliwe wyłącznie przez Klienta i wymaga zachowania jednej z form: pisemnej pod rygorem nieważności lub dokumentowej z wykorzystaniem adresu email podanego Sprzedawcy. Wypowiedzenie nie pociąga za sobą obowiązku zapłaty lub zwrotu jakichkolwiek kwot, chyba że nastąpiło z wyłącznej winy Sprzedawcy.

18. Szczegółowe informacje dotyczące realizacji Kursu znajdują się w ofercie, na stronie Sklepu.

§8.

Odpowiedzialność

1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z korzystaniem przez Klienta ze Sklepu w sposób niezgodny z prawem lub postanowieniami niniejszego Regulaminu.

2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia usług/rozwiązania Umowy z powodu naruszenia przez Klienta zasad określonych w Regulaminie.

3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z działań osób trzecich podających się za Klienta.

4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne lub ograniczenia w sprzęcie Klienta, które mogą mu uniemożliwiać skorzystanie ze Sklepu oraz usług.

5. Podanie błędnych lub niepełnych danych przez Klienta może skutkować brakiem realizacji lub nieprawidłową realizacją usług, za co Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.

6. Sprzedawca nie ponosi również odpowiedzialności za:

a. poprawność i aktualność danych zawartych w Materiałach edukacyjnych oraz za ich wybór lub przydatność do konkretnych celów,

b. wszelkie szkody wynikłe ze sposobu, w jaki Klienci korzystają ze Sklepu, o ile takie działania Klientów nie stanowią normalnego korzystania ze Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem,

c. treści udostępniane przez Uczestnika w trakcie realizacji Kursu, które to treści naruszają przepisy prawa lub chronione prawem dobra osób trzecich (w tym utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych),

d. usługi, aplikacje i serwisy internetowe, których dostawcą są osoby trzecie.

7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemów płatniczych.

8. Sprzedawca nie będzie odpowiedzialny także za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań z powodu siły wyższej. Siła wyższa oznacza zdarzenie niezależne od Sprzedawcy, zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia nawet przy dołożeniu najwyższej staranności, które wystąpiło po dniu wejścia w życie Umowy, albo przed jej zawarciem, ale w trakcie Umowy wywołuje wpływ na jej realizację, jak wojna, zamach terrorystyczny, pożar, powódź, trzęsienie ziemi, epidemie lub strajki.

9. Z uwagi na fakt, że postępy Uczniów uzależnione są również od okoliczności bezpośrednio od nich zależnych (aktywny udział w Kursie, realizacja prac i ćwiczeń, w tym domowych, praca indywidualna poza lekcjami, stosowanie się do zaleceń nauczycieli), Sprzedawca nie gwarantuje w sposób jawny czy dorozumiany osiągnięcia przez Uczestnika zakładanego, oczekiwanego lub roszczonego poziomu wiedzy, w tym nie gwarantuje uzyskania oczekiwanych ocen czy potwierdzeń kwalifikacji.

§9.

Poufność

1. Klient zobowiązuje się, że wszelkie przekazane i ujawnione mu lub Uczestnikowi przez Sprzedawcę informacje poufne zachowa w pełnej tajemnicy i poufności, oraz oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, że informacje te mogą być używane i wykorzystywane wyłącznie dla celów związanych z realizacją usług.

2. Za informacje poufne uznaje się wszelkie materiały, dokumenty oraz informacje otrzymane lub uzyskane przez Klienta (Uczestnika) od Sprzedawcy, w związku z realizacją Umowy, mogące stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa Sprzedawcy, na którą składają się wszelkie nieujawnione do wiadomości publicznej informacje handlowe, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, know-how, co do których Sprzedawca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, w tym w szczególności:

a. wszystkie informacje objęte tajemnicą zgodnie z przepisami prawa oraz dane osobowe,

b. informacje o metodzie i przebiegu Kursu,

c. treść Materiałów edukacyjnych,

d. inne informacje przekazywane przez Sprzedawcę w trakcie trwania Kursu, bez względu na to, czy zostały wyraźnie zastrzeżone jako poufne.

3. W przypadku naruszenia przez Klienta (lub Uczestnika) powyższych postanowień o poufności i bezpieczeństwie informacji, Sprzedawca ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

4. Niniejsze postanowienia dotyczące zachowania poufności są nieograniczone w czasie.

§10.

Prawa autorskie

1. Sklep oraz wszelkie zawarte w nim materiały i informacje, a także Materiały edukacyjne dotyczące Kursu stanowią przedmiot praw wyłącznych Sprzedawcy lub osób trzecich.

2. Prawa autorskie do treści, o których mowa w ust. 1, podlegają ochronie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

3. Zabronione jest wykorzystywanie przez Klienta oraz Uczestnika jakichkolwiek elementów graficznych stanowiących przedmiot praw przysługujących Sprzedawcy lub osób trzecich, za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanej w Regulaminie lub za uprzednią, pisemną zgodą Sprzedawcy.

4. Klient przyjmuje do wiadomości, iż wszelkie działania skutkujące lub mające na celu naruszenie praw autorskich Sprzedawcy stanowią naruszenie prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

5. Klient może korzystać z przekazanych Materiałów edukacyjnych podczas Kursu wyłącznie na potrzeby własne oraz Uczestnika. W szczególności Klient oraz Uczestnik zobowiązują się nie przekazywać Materiałów edukacyjnych osobom trzecim, chyba że wynika to z istoty danego materiału.

6. Sprzedawca niniejszym informuje, że dalsze rozpowszechnianie treści objętych prawami autorskimi przez Klienta bez zgody Sprzedawcy, za wyjątkiem korzystania z treści w ramach dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną.

§11.

Reklamacje

1. Sprzedawca ma obowiązek zrealizować Kurs w sposób należyty.

2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Kurs został wykonany w sposób nienależyty.

3. Jeśli Klient stwierdzi nienależyte wykonanej usługi powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenia lub składając oświadczenie stosownej treści.

4. Reklamacje można składać pisemnie, poprzez przesłanie reklamacji na adres korespondencyjny Sprzedawcy albo elektronicznie na adres: kontakt@languageextreme.pl.

5. W celu sprawnego rozpatrzenia reklamacji rekomenduje się, aby Klient wskazał w niej takie informacje jak w szczególności: opis sprawy, której dotyczy reklamacja, oraz swój adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać przesłana odpowiedź.

6. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Sprzedawca przed rozpatrzeniem reklamacji, może zwróci się do Klienta o jej uzupełnienie, wskazując zakres uzupełnienia.

7. W terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania Sprzedawca rozpatrzy reklamację oraz poinformuje Klienta za pomocą poczty elektronicznej o sposobie jej rozpatrzenia. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Klienta może przedłużyć okres rozpatrywania reklamacji.

8. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

9. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym do:

a. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy,

b. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą,

c. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

10. Szczegółowe informacje na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, można znaleźć na stronie internetowej http://polubownie.uokik.gov.pl.

11. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr.

§12.

Zmiany Regulaminu

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian treści Regulaminu m.in. w przypadku:

a. zmiany zakresu usług świadczonych w ramach Sklepu, w tym wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu Sklepu oraz którejkolwiek z usług, w szczególności związanych z postępem technicznym lub technologicznym;

b. zmiany danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w Regulaminie;

c. konieczności dostosowania Regulaminu do zaleceń, postanowień, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych;

d. konieczności dostosowania Regulaminu do powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na jego treść.

2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie Sklepu (w szczególności poprzez opublikowanie tekstu jednolitego Regulaminu zawierającego zmiany), w zakresie, w jakim jest to dopuszczalne przez przepisy prawa.

3. W terminie 7 dni od powiadomienia Klienta o zmianie Regulaminu, Klient ma prawo zgłosić sprzeciw wobec wprowadzonym zmianom. Sprzeciw powinien zostać zgłoszony w formie pisemnej na adres siedziby Sprzedawcy lub na adres e-mail: kontakt@languageextreme.pl. Zgłoszenie sprzeciwu powoduje automatycznie ustanie uprawnień do korzystania ze Sklepu przez Klienta.

4. W przypadku nieakceptowania zapisów Regulaminu Klienci są zobowiązani do niekorzystania ze Sklepu.

5. Zmiany Regulaminu nie wywołują̨ skutków w zakresie praw nabytych przez Klienta przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu, chyba że Klient wyrazi na to zgodę̨.

6. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian, przysługuje uprawnienie do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

§13.

Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Klientów oraz Uczestników jest Marta Aleksandrowicz Wojtyna działająca pod firmą Language Extreme Marta Aleksandrowicz-Wojtyna, ul. A. Lendziona 16/5, 80-264 Gdańsk, posiadającą NIP 5783055013.

2. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail: kontakt@languageextreme.pl lub adres korespondencyjny wskazany w ust. 1.

3. Dane osobowe Klienta oraz Uczestnika będą przetwarzane:

a. w celu zawarcia oraz wykonania Umowy o udział w Kursie- podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do wykonania Umowy, której Klient jest stroną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

b. w celu obsługi rachunkowo-księgowej – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikających z przepisów podatkowych oraz przepisów o rachunkowości;

c. w wewnętrznych celach administracyjnych Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na sprawnym zarządzaniu przedsiębiorstwem Administratora;

d. w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na obronie swoich interesów gospodarczych.

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania Umowy, której Klient jest stroną lub w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora – do czasu złożenia przez Klienta skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Okres przetwarzania może każdorazowo zostać przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie wymagane przez przepisy prawa.

5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora, a także dostawcom systemów informatycznych i usług IT.

6. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo uzyskania ich kopii, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. W przypadku, w którym dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, Klientowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ze względu na jego szczególną sytuację.

7. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

8. Administrator może przekazać dane osobowe do państw trzecich, tj. krajów znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Państwa dane mogą być przekazywane wyłącznie do państw trzecich lub podmiotów w stosunku do których decyzją Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych.

9. W przypadku uznania, że Administrator przetwarza dane osobowe z naruszeniem przepisów prawa Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – w szczególności w państwie członkowskim UE zwykłego pobytu Klienta, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce takim organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy.

11. Z uprawnień opisanych w niniejszym paragrafie można skorzystać kontaktując się pisemnie lub poprzez e-mail na adresy Administratora wskazane w ust. 2.

§14.

Postanowienia końcowe

1. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i każdorazowo związany jest jego postanowieniami w chwili korzystania ze Sklepu.

2. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie pod adresem: https://languageextreme.pl/regulamin.

3. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z Regulaminem, a także informacje o naruszeniach przez Klientów postanowień niniejszego Regulaminu należy kierować na adres: kontakt@languageextreme.pl.

4. W przypadku wprowadzenia płatności za usługi, Sprzedawca udostępni cenniki usług oraz produktów na stronie Sklepu. Zmiana cenników nie będzie wymagała zmiany niniejszego Regulaminu.

5. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane na mocy prawomocnego orzeczenia sądu za nieważne, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.

6. Regulamin obowiązuje bezterminowo.

7. Regulamin podlega prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o ochronie danych osobowych, RODO, Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także innych odpowiednich regulacji prawnych.

8. Wszelkie spory mogące się wyłonić na tle realizacji Regulaminu lub Umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. W przypadku Konsumentów wszelkie spory związane z realizacją Umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy zgodnie z przepisami.

9. Postanowienia Regulaminu odnoszące się do Konsumentów mają odpowiednie zastosowanie do osoby fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – w przypadku takiej osoby właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych.

10. Załącznik do Regulaminu stanowi jego integralną część.

11. Regulamin obowiązuje od dnia: 20.03.2023 r.