Polityka prywatności

Polityka prywatności witryny languageextreme.pl

I. Definicje

Na potrzeby niniejszej Polityki poniższe definicje oznaczają:

 1. Administrator lub LE – oznacza Language Extreme Marta Aleksandrowicz-Wojtyna, z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Antoniego Lendziona 16/5, 80-264 Gdańsk, NIP: 5783055013, REGON: 221750307, Dane kontaktowe: Language Extreme, ul. Antoniego Lendziona 16/5, 80-264 Gdańsk, tel.: 885-344-534; e-mail: kontakt@languageextreme.pl.
 2. Dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 3. Kurs – oznacza kurs językowy organizowany przez firmę Language Extreme.
 4. Przetwarzanie Danych osobowych – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na Danych osobowych lub zestawach Danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
 5. Regulamin oznacza Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu prowadzonego pod adresem: www.languageextreme.pl.
 6. Rozporządzenie lub RODO oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 7. Serwis – oznacza serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem: www.languageextreme.pl.
 8. Użytkownik, Użytkownicy oznaczają każdą osobę, która korzysta z usług oferowanych przez Serwis.

II. Zakres zbierania Danych osobowych

 1. Administrator dokłada wszelkich starań, aby Dane osobowe były przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz aby były chronione przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym wykorzystaniem.
 2. Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy Danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynikają ze zgody Użytkownika lub przepisów prawa oraz doprecyzowywane są w wyniku działań podejmowanych przez Użytkownika w Serwisie lub w ramach innych kanałów komunikacji z Użytkownikiem.

III. Cel przetwarzania Danych osobowych

 1. Podanie Danych osobowych jest niezbędne do skorzystania z usług Serwisu, w tym do  zapoznania się z ofertą firmy Language Extreme, przesłania zapytania dotyczącego współpracy oraz dokonania zakupu wybranego przez Użytkownika Kursu. Każdorazowo zakres wymaganych do wykonania danej usługi Danych osobowych wskazany jest uprzednio w Serwisie i w Regulaminie. Niepodanie danych może skutkować brakiem możliwości korzystania z usług Serwisu.
 2. Możliwe cele zbierania i przetwarzania Danych osobowych Użytkowników przez Administratora:

a. zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług (np. złożenie zamówienia na udział w Kursie) oraz przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji:

i) Głównym celem przetwarzania Danych osobowych i innych informacji przez Administratora jest świadczenie usług dla Użytkowników, utrzymanie Serwisu oraz zapewnienie bezpiecznej i gwarantowanej wydajności usług. Na stronie Serwisu Użytkownik ma możliwość dokonania zakupu wybranego przez siebie Kursu.
ii) Poza danymi, których podanie zostało oznaczone jako „obligatoryjne”, podanie innych danych jest dobrowolne.
iii) Podstawą prawną przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną).

b. wykonywanie rozliczeń finansowych:

i) Administrator przetwarza Dane osobowe Użytkowników w zakresie niezbędnym do dokonania rozliczeń, np. wystawienia faktury czy też weryfikacji płatności.
ii) Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych Użytkowników zawartych w dokumentach rozliczeniowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO (wypełnienie prawnego obowiązku ciążącego na Administratorze np. wystawienia faktury, weryfikacja płatności).
iii) Dane w tym zakresie będą przetwarzane do dnia przedawnienia roszczeń z tytułu zawartych umów. Ponadto wszystkie wystawione dokumenty księgowe, np. faktury, uwzględniane są w prowadzonej przez Administratora dokumentacji księgowej, w związku z czym dane Użytkowników będą w tym zakresie przetwarzane przez okres czasu, wymagany przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

c. zabezpieczenie roszczeń:

i) W celu ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń Administrator może przetwarzać niektóre podane przez Użytkownika Dane osobowe, w szczególności imię i nazwisko, dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu), dane dotyczące zakupionych produktów i usług, korzystania z usług/Serwisu oraz inne dane, które będą niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, jego egzekucji oraz obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.
ii) Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes Administratora. Dane w tym zakresie są przetwarzane przez ustawowo określony czas przedawnienia roszczeń.
iii) Przetwarzanie danych obejmować będzie jednak wyłącznie ich przechowywanie z wyłączeniem jakichkolwiek innych operacji na tych danych, z zastrzeżeniem odmiennych obowiązków Administratora wskazanych w obowiązujących przepisach lub nałożonych na Administratora przez uprawnione organy.

d. komunikacja:

i) Administrator może się komunikować z Użytkownikiem za pomocą powiadomień, e-mailem, wiadomości w kanałach social media, lub telefonicznie.
ii)Użytkownik w każdej chwili ma możliwość bezpośredniego kontaktu z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie, pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany w pkt I Polityki lub poprzez kontakt telefoniczny pod numerem telefonu wskazanym na wstępie Polityki.
iii) Administrator przechowuje korespondencję z Użytkownikiem w celach statystycznych oraz jak najlepszej i najszybszej reakcji na pojawiające się zapytania, a także w zakresie rozstrzygnięć reklamacyjnych i podejmowanych na podstawie zgłoszeń ewentualnych decyzji o interwencjach administracyjnych we wskazanym koncie. Adresy oraz dane w ten sposób gromadzone nie będą wykorzystywane do komunikacji z Użytkownika w celu innym niż realizacja zgłoszenia.
iv) Gdy Użytkownik kontaktuje się z Administratorem w celu dokonania danych czynności (np. złożenia reklamacji) Administrator może ponownie zwrócić się do Użytkownika o przekazanie danych, w tym osobowych, np. w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, etc., celem potwierdzenia tożsamości Użytkownika i umożliwienia zwrotnego kontaktu w danej sprawie. Powyższe dotyczy tych samych danych, w tym osobowych, które wcześniej zostały przekazane przez Użytkownika, i na których przetwarzanie Klient wyraził zgodę. Podanie tych danych nie jest obowiązkowe lecz może być niezbędne do dokonania czynności lub uzyskania informacji, które interesują Użytkownika.

IV. Pliki Cookies

 1. Administrator oświadcza, iż przetwarza dane dotyczące połączenia urządzenia końcowego Użytkownika z infrastrukturą techniczną Serwisu i stosuje pliki „Cookies” (ciasteczek). Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy – nie zawierają cech identyfikujących konkretne osoby fizyczne.
 2. Pliki Cookies są danymi informatycznymi w szczególności plikami tekstowymi wysyłanymi przez Administratora na urządzenia końcowe Użytkowników i tam przechowywane. Pliki Cookies mogą być odczytane tylko przez Administratora.
 3. Podczas wizyty Użytkownika na Serwisie mogą być automatycznie zbierane dane dotyczące wizyty, w postaci nazwy domeny strony internetowej, z której Użytkownik został odesłany do witryny Serwisu, typu przeglądarki, typu systemu operacyjnego, adresu IP, identyfikatora Użytkownika, innych informacji transmitowanych protokołem http. Dodatkowo Administrator może przetwarzać dane eksploatacyjne lub informacje o lokalizacji urządzenia, za pomocą którego następuje dostęp do Serwisu.
 4. Cookies pozwalają Administratorowi m.in. na zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Serwisu, poprawienia szybkości i bezpieczeństwa korzystania ze stron Serwisu, ulepszania funkcji, z których korzysta Użytkownik i korzystanie z narzędzi marketingowych.
 5. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie lub uniemożliwić korzystanie z Serwisu.
 6. Administrator oświadcza, że korzystanie z plików Cookies przez Administratora nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników lub oprogramowaniu zainstalowanym w nich urządzeniach.
 7. Administrator wykorzystuje tylko niezbędne Pliki Cookies, głównie w celu dostarczenia Użytkownikom Serwisu usług oraz funkcjonalności, z których chcą oni skorzystać. Niezbędne Pliki Cookies mogą być instalowane za pośrednictwem Serwisu przez Administratora. Te Pliki Cookie są niezbędne dla funkcjonowania strony internetowej i nie mogą być wyłączone w Serwisie. Są one zazwyczaj ustawiane tylko w odpowiedzi na działania podejmowane przez Użytkownika, które sprowadzają się do zapytania o usługi, takie jak ustawienie preferencji prywatności, logowanie lub wypełnianie formularzy. Obejmują również podstawowe zliczanie odwiedzin, które jest potrzebne do świadczenia usług przez Administratora. Użytkownik można ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała lub ostrzegała o tych plikach cookie, ale niektóre części witryny nie będą wtedy działały. Te Pliki Cookie nie przechowują żadnych danych osobowych Użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania danych w zakresie stosowania niezbędnych Plików Cookies jest niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

V. Możliwi odbiorcy Danych osobowych Użytkowników

 1. Poza podmiotami wskazanymi w części VI. Polityki, w celu utrzymania konta Użytkownika, świadczenia zamówionych usług i bieżącej obsługi dane Użytkownika mogą być przekazywane do przetwarzania wyspecjalizowanym podmiotom. Dane mogą zostać powierzone w szczególności:
  a. dostawcom usług IT,
  b. agencjom marketingowym, partnerom marketingowym i dostawcom platform marketingowych,
  c. podmiotom przetwarzającym i koordynującym realizację płatności w tym dostawcom usług płatniczych EasyCart oraz Przelewy24 (należący do PayPro S.A.). Wszystkie transakcje w Serwisie podlegają odpowiednim zasadom, Zasadom ochrony prywatności Stripe dostępnym pod adresem: https://stripe.com/en-pl/privacy, Zasadom ochrony prywatności serwisu EasyCart dostępnym pod adresem: https://www.easycart.pl/polityka oraz Zasadom ochrony prywatności serwisu Przelewy24 dostępnym pod adresem: https://www.przelewy24.pl/obowiazek-informacyjny-rodo-platnicy,
  d. dostawcom usług w chmurze,
  e. dostawcom usług z zakresu analizy danych,
  f. konsultantom, prawnikom, księgowym i innym dostawcom usług profesjonalnych,
  g. podmiotom powiązanym z Administratorem osobowo i kapitałowo, które pomagają jej świadczyć usługi lub realizują zadania z zakresu przetwarzania danych w jego imieniu – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie zawartej z Administratorem umowy z i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.
 2. Jeżeli Użytkownik dokona zakupu Kursu, Administrator będzie uprawniony do przekazania danych osobowych Użytkownika trenerom realizującym Kurs.
 3. Administrator udostępnia także dane Użytkowników uprawnionym organom państwowym, jeżeli zwrócą się do Administratora w związku z realizowanymi przez nich zadaniami. Mogą to być w szczególności jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

VI. Przekazywanie danych do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego)

 1. W trakcie korzystania przez Administratora z narzędzi wspomagających prowadzenie przez niego bieżącej działalności gospodarczej Dane osobowe, jeżeli jest to konieczne i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, to Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie odbiorcom, którzy gwarantują najwyższą ochronę i bezpieczeństwo danych, m.in. poprzez:
  a. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską,
  b. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy,
  c. współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana odpowiednia decyzja Komisji Europejskiej dotycząca stwierdzenia zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony Danych osobowych.
 2. Administrator weryfikuje, aby  podmioty, którym mogą być przekazywane dane osobowe dawali gwarancję wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Takie gwarancje wynikają w szczególności z zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE), zgodnie z brzmieniem art. 46 ust. 2 RODO. 

VII. Okres przechowywania danych osobowych

 1. Administrator gwarantuje, że Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane.
 2. Dane przechowywane będą dopóki będą potrzebne Administratorowi do świadczenia usług i dostarczania usług Użytkownikom.
 3. Okres przechowywania Danych osobowych ustalany jest indywidualnie i zależy m.in. od charakteru danych, powodu ich gromadzenia i przetwarzania. Po tym czasie dane są usuwane lub anonimizowane w taki sposób, iż nie jest możliwe ustalenie tożsamości Użytkownika.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, tj:
  a. w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań ze strony Użytkownika ograniczających tę zgodę,
  b. w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy, przez czas jej wykonywania i do momentu upływu przedawnienia roszczeń z tej umowy (3 lata lub 6 lat). Początek biegu terminu liczony jest od dnia wymagalności roszczenia,
  c. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora, do czasu zgłoszenia przez Użytkownika skutecznego sprzeciwu,
  d. w celach podatkowych i rachunkowych w zakresie i przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami.

VIII. Wgląd i poprawianie przechowywanych Danych osobowych

 1. W związku z przetwarzaniem przez Administrator Danych osobowych, Użytkownikom przysługują następujące uprawnienia:
  a. prawo do żądania dostępu do swoich Danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  b. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  c. prawo do przenoszenia Danych osobowych,
  d. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio Użytkownik wyraził taką zgodę,
  e. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przez Administratora Danych osobowych Użytkownika.
 2. Powyższe uprawnienia Użytkownicy mogą zrealizować zgodnie z zasadami opisanymi w  art. 16 – 21 RODO, wysyłając wiadomość na adres e-mail: kontakt@languageextreme.pl.
 3. Wszystkie otrzymane zgłoszenia potraktowane będą ze szczególną uwagą oraz zrealizowane w możliwie najkrótszym czasie. W przypadku niektórych zgłoszeń (o  skomplikowanym charakterze lub dotyczących przetwarzania danych obarczonych szczególnymi regulacjami prawnymi) czas realizacji może ulec wydłużeniu, jednakże w  każdym przypadku, w ciągu jednego miesiąca Użytkownik zostanie poinformowany o  działaniach, które podjął Administrator w celu zrealizowania zgłoszenia. Udzielając odpowiedzi oraz w celu upewnienia się, że Administrator właściwie zrealizuje zgłoszenie, Administrator zastrzega sobie prawo do zweryfikowania tożsamości Użytkownika.

IX. Bezpieczeństwo

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, takie jak m.in.:
  a. zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem,
  b. certyfikat SSL na stronach Serwisu, na którym podawane są dane Użytkowników,
  c. szyfrowanie danych służących do autoryzacji Użytkownika.

X. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach związanych z Polityką prosimy o kontakt na adres: kontakt@languageextreme.pl.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany w przyszłości Polityki – może to nastąpić m.in. z następujących ważnych powodów:
  a. zmiany obowiązujących przepisów, w szczególności w zakresie ochrony Danych osobowych, prawa telekomunikacyjnego, usług świadczonych drogą elektroniczną oraz regulujących prawa konsumentów, wpływające na prawa i obowiązki lub prawa i obowiązki Użytkownika;
  b. rozwoju funkcjonalności lub usług elektronicznych podyktowany postępem technologii internetowej, w tym stosowanie/wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych, mające wpływ na zakres Polityki.
 3. W przypadku zmiany Polityki jej nowa treść zostanie ogłoszona na stronie: www.languageextreme.pl/polityka-prywatnosci.
 4. Nowa wersja Polityki wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia.
 5. W razie wątpliwości lub sprzeczności pomiędzy Polityką a udzielonymi przez Użytkownika zgodami, niezależnie od postanowień Polityki, zawsze podstawą do podejmowania oraz określenia przez Administratora zakresu działań są dobrowolnie udzielone przez Użytkownika zgody lub przepisy prawa.
 6. W zakresie nieuregulowanych w Polityce zastosowanie znajdą przepisy RODO oraz prawa bezwzględnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów wynikających ze stosowania Polityki jest Sąd właściwy dla siedziby Administratora, jeżeli nie znajdzie zastosowania właściwość wyłączna.
 8. Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator zachęca by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza Polityka dotyczy tylko wskazanych działań Administratora. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za praktyki stosowane na stronach internetowych, do których prowadzą odnośniki z Serwisu, ani za informacje lub treści tam zawarte. Należy pamiętać, że w przypadku skorzystania z łącza do innej strony internetowej, niniejsza Polityka Prywatności przestaje obowiązywać. Przeglądanie stron internetowych i interakcja z innymi stronami, w tym z tymi, do których odnośniki znajdują się na stronie Serwisu, podlega zasadom i regułom obowiązującym na danej stronie. Prosimy o zapoznanie się z tymi zasadami przed podjęciem dalszych działań.